එන්න
"රෑ ඉරපානට"...!

ඔබත් දකින්න දෑසින් නොව දෙසවනින්

රෑ ඉරපාන නව හමුව

About Event

17264263 1377676315630012 3112800640747825913 n

බන්ධුල නානායක්කාරවසම් ගේය පද ලාවන්‍යය රෑ ඉර පාන...අභිමංගල ප්‍රසංගය

අහස වෙනස් වුනත් හඳ වෙනස් වෙන්නේ නෑ...නෙලුම් පොකුණේ දී ඔබ අත්දකින්නේ හැම තැනකම ඔබ අහපු රෑ ඉර පාන...මගේ ගී කෙත මගේ ගී අස්වැන්නයි

බන්ධුල නානායක්කාරවසම් ගේය පද ලාවන්‍යය රෑ ඉර පාන...
අභිමංගල ප්‍රසංගය 2017 මාර්තු 10 සවස 6.30 ට නෙලුම් පොකුණ රගහල දී

Feedback

twitter


මහෝඝය - මියැසි ගංගාවේ ඉවුරේ සිට... සැම සිකුරාදා දිනකම රාත‍්‍රි 7 සිට 8 දක්වා ජාතික රූපවාහීනියෙන් https://t.co/tit0dEMu4F

මහෝඝය - මියැසි ගංගාවේ ඉවුරේ සිට...මහෝඝය - මියැසි ගංගාවේ ඉවුරේ සිට... සැම සිකුරාදා දිනකම රාත‍්‍රි 7 සිට 8... https://t.co/8itEKSopaA
Follow Ra Ira Paana on Twitter